Od 1 lipca 2018 lipca można złożyć wniosek o wyprawkę szkolną 300+ elektronicznie, a od sierpnia – tradycyjnie.

Komu przysługuje wyprawka dla ucznia 300+

Dofinansowanie przysługuje każdemu uczniowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Kwota 300 złotych jest przyznawana jednorazowo na dany rok szkolny, bez względu na dochody. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów. do ukończenia 20. roku życia. Warunek jest jeden - nauka musiała się rozpocząć przed 18 rokiem życia i jest kontynuowana.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Zasady składania wniosku o wyprawkę dla ucznia 300+

Wniosek może złożyć jedno z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, w tych samych miejscach, co wnioski o 500 plus.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać:

- od 1 lipca - online - przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Osoby ubiegające się o pieniądze drogą online, otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany we wniosku adres e-mail. Jeżeli nie zostanie wpisany żaden mail - rodzice dostaną urzędowe pismo o możliwości odebrania decyzji. Jednak niestawienie się po taki dokument wcale nie wstrzyma wypłaty.
Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej, z takiej możliwości skorzystało już ponad milion rodzin.

- od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), w tych samych miejscach, co wnioski o 500 plus, czyli w: urzędach miast, gmin lub ośrodkach pomocy społecznej.

Termin składania wniosków o wyprawkę dla ucznia 300+

Termin złożenia wniosków w programie "Dobry Start" upływa do 30 listopada. Złożenie dokumentów po 30 listopada oznacza utratę środków.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione z podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Dodatkowo, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia (np. 500+ na pierwsze dziecko).