Rodzice i prawni opiekunowie otrzymywali pieniądze automatycznie na konto bankowe. W 2021 r. świadczenie 500+, zostanie przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Program 500 plus w 2021 roku. Kiedy należy złożyć wniosek?

W 2021 r. pierwsze wnioski o 500 plus będzie można złożyć już w lutym. Nowe terminy są związane ze zmianą okresu świadczeniowego. Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego, a nie jak dotychczas na czas od 1 października do 30 września roku następnego.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 500 plus w 2021 roku?

Wniosek o 500 plus będzie można złożyć w dwóch terminach:

    od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, (za pośrednictwem portalu emp@tia, bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS)
    od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

WAŻNE! Powyższe terminy obowiązują także dla świadczenia Dobry Start.

Termin ustalenia prawa do świadczenia 500+ oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku:

▪️ do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
▪️ od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
▪️ od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
▪️ od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.
▪️ od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.

Komu przysługuje wsparcie z programu „Rodzina 500+”?

Świadczenie 500+ można, zgodnie z ustawą, otrzymać na dziecko, które w programie definiowane jest jako osoba, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje:

Zobacz również:

  •     matce lub ojcu,
  •     opiekunowi faktycznemu dziecka.

W sytuacji gdy dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, pieniądze z tytułu programu „Rodzina 500 plus” pobierać może:

  •     opiekun prawny dziecka,
  •     dyrektor domu pomocy społecznej.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł w postaci dodatku wychowawczego otrzymają także:

  •     rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
  •     placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego,
  •     placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego,
  •     regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  •     interwencyjne ośrodki preadopcyjne,